http://adbands.com/products/glowbands/2-uncategorised?format=feed ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “RETRO ΕΠΙΤΡΑΠΑΙΖΟΥΜΕ FACEBOOK”

1.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την smoking neurontin Δευτέρα 24/11/2014 έως follow url Παρασκευή 28/11/2014 και από την Δευτέρα 01/12/2014 έως Παρασκευή 05/11/2014.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πλήρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που αναδείχθηκαν κατά σειρά προτεραιότητας από τις εκάστοτε κληρώσεις.

3. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν και είναι άνω των 18 ετών.

4. Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να υποβάλει  τις συμμετοχές του, ακολουθώντας σωστά τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο πεδίο 5.

5. Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι όσοι:


Α)  Έχουν κάνει Like στη σελίδα του παιχνιδιού «RETRO»  στο Facebook (www.facebook.com/retro.game.gr)

Β) Έχουν βρει σε ποιo Post (αφίσα) από όσα είναι αναρτημένα διάσπαρτα στον τοίχο της σελίδας του παιχνιδιού «Retro», αναφέρεται το «Retro – Αίνιγμα» της ημέρας και το έχουν κάνει share (κοινοποίηση) στον τοίχο τους στο Facebook.


Οι συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά, θα μπορούν να διεκδικήσουν ως δώρο ένα από τα 10 παιχνίδια Retro που θα κληρώνονται καθημερινά κατά τη διάρκεια του διαγωνισού. 

6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά 10 νικητές. Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από το τμήμα Marketing της εταιρίας GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E., το οποίο και θα είναι το καθόλα αρμόδιο για την ανάδειξη των 10 νικητών. 

7. Η αξιολόγηση των συμμετοχών καθώς και η ανάδειξη των νικητών, θα γίνεται κάθε μέρα. Οι νικητές θα ενημερώνονται  μέσω της σελίδας τους στο Facebook ώστε να επικοινωνούν με την Giochi Preziosi Hellas για την παραλαβή των δώρων τους, και τα ονόματα όλων θα ανακοινώνονται στους δικτυακούς τόπους www.retrogame.gr  καθώς και στην σελίδα του παιχνιδιού στο Facebook www.facebook.com/retro.game.gr.

8. Οι νικητές που διαμένουν εντός Αττικής θα παραλαμβάνουν το δώρο τους από τα γραφεία της Giochi Preziosi Hellas στην Πεύκη Αττικής οδός Αγρινίου, αριθμός 14. Δυνατότητα παραλαβής του δώρου οι νικητές θα έχουν έως 15 εργάσιμες μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού, που ορίζεται η Παρασκευή 05/11/2014. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος η διοργανώτρια παύει να έχει υποχρέωση παράδοσης του δώρου. Στους νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής, το δώρο θα αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η αποστολή των δώρων θα γίνει με έξοδα της εταιρίας στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι νικητές κατά την επικοινωνία τους με την Giochi Preziosi Hellas. Οι αποστολές των δώρων αφορούν μόνο περιοχές εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

9. Δια της συμμετοχής του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για τη δημοσίευση του ονόματος του με κάθε πρόσφορο τρόπο, εφ’ όσον αναδειχθεί ένας από τους τυχερούς της Κλήρωσης. Με  τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύσει ονόματα, χαρακτήρες, φωνές, φωτογραφίες ή βίντεο για λόγους προώθησης ή διαφήμισης. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E..  μπορεί, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να δημοσιοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ίδιους και να τις μεταδώσει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο ή μέσω internet. 

10. O κάθε νικητής θα ειδοποιείται με μήνυμα στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook. 

11. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Προγράμματος, ακόμα και σ' αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) λόγω κωλύματος του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες και τις υπόλοιπες κληρώσεις.

12. Το Δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

13. Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία στους δικτυακούς τόπους www.retrogame.gr και www.facebook.com/retro.game.gr 

14. Η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών ή κληρώσεων.

15. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E παύει να υφίσταται. Η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E, δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

16. H GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στις ιστοσελίδες της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. 

17. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τη GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E., χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στη GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.

18. Η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στους δικτυακούς τόπους www.retrogame.gr και www.facebook.com/retro.game.gr. Σε περίπτωση διακοπής του Προγράμματος, η υποχρέωση της τη GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Προγράμματος, με σχετική δημοσίευση στις ιστοσελίδες της ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης το Πρόγραμμα θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

19. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα www.retrogame.gr.

20. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανέντιμη, διαλυτική, παρενοχλητική ή απειλητική συμπεριφορά. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ερμηνεύσουν και να επιλύσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές βάσει των κανόνων, μη αποκλειομένου του δικαιώματος τους να απαιτήσουν την ακύρωση των τυχερών που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Οι αποφάσεις των διοργανωτών σχετικά με τέτοιες διαφωνίες είναι δεσμευτικές και τελικές. Οποιαδήποτε σκόπιμη απόπειρα, συμμετέχοντα ή μη, να παρεμποδίσει τη διαδικασία ή την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού με αθέμιτα μέσα θεωρείται αδίκημα του αστικού δικαίου και τιμωρείται από το νόμο. 

21. Η GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να μεταβάλλει την ημερομηνία και τους όρους της Κλήρωσης. Ομοίως η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την ύπαρξη ειδικού λόγου, να προβεί στην ματαίωση της Κλήρωσης.

22. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

 

 

 

Σε ποιά Αμερικανική τηλεοπτική σειρά πρωταγωνιστούσε η οικογένεια Forrester?

Ποια Retro δεκαετία θεωρείς πως είχε τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες;
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Κανε Like στη Σελίδα του Retro!

SFbBox by caulfield cup
Jiji Fashion: Women's Trucker Hats in Nigeria. Be Brandy. Be Trendy